top of page

PRO ODBĚRATELE

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ

Naše společnost spravuje  v lokalitě Chomutov sítě rozvodu tepla a teplé užitkové vody.

 

Informace o průběhu těchto sítí Vám podá :

Daniel Jiřík

email : daniel.jirik@acthermdistribuce.cz

tel : + 420 604 106 198

CENA TEPLA DLE ZÁKONA

Jak se kalkuluje cena tepelné energie?

Dodavatel tepelné energie kalkuluje cenu tepelné energie v souladu s platnými cenovými předpisy, tj. v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie pro příslušný kalendářní rok. Cena tepelné energie je cenou věcně usměrňovanou, tzn. do ceny lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty. Podmínky věcného usměrňování cen tepelné energie se nevztahují na ceny tepelné energie kalkulované a uplatňované nižší než je limitní cena, která je stanovena v cenovém rozhodnutí.

Cena tepelné energie v kalendářním roce je v rámci cenové lokality kalkulována shodným způsobem pro odběrná místa na stejné úrovni předání, přičemž každá kalkulace může obsahovat pouze příslušné ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a odpovídající množství tepelné energie.

Cena tepelné energie v průběhu daného kalendářního roku je kalkulována jako předběžná a po jeho ukončení jako výsledná. Předběžná cena vychází z předběžné kalkulace, ve které lze uplatnit pouze předpokládané ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a předpokládané množství tepelné energie v kalendářním roce. Výsledná cena vychází z výsledné kalkulace, která obsahuje skutečně uplatněné ekonomicky oprávněné náklady a odpovídá výnosům za tepelnou energii a skutečnému množství tepelné energie za ukončený kalendářní rok.

VÝHODY CENTRÁLNÍ DODÁVKY TEPLA A TEPLÉ  VODY

komfort na dosah ruky

bezpečné a nevýbušné

žádné skryté poplatky a sankce

čisté životní prostředí

spolehlivost a nenáročnost

servis 24 hodin denně

nepotřebujete vlastní kapitál a technické zařízení

minimalizujete riziko finančně nákladných legislativních změn

ZÁKONY A VYHLÁŠKY

Základním právním předpisem upravujícím vztahy mezi dodavatelem a odběratelem tepelné energie je energetický zákon (zákon č. 458/2000 Sb.). K tomuto zákonu existuje také velké množství prováděcích právních předpisů.

bottom of page